Rregullorja (AGB’s)

1. Fushëveprimi

Këto terma dhe kushte të përgjithshme (AGB) zbatohen për të gjitha porositë për mallra dhe / ose shërbime përmes dyqanit online të IslamShop, Seebacherstrasse 67, 8052 Zurich (www.islamshop.ch; në tekstin e mëtejmë: “IslamShop”).

Zbatohen termet dhe kushtet aktualisht aktive në dyqanin online të IslamShop në kohën kur porositen mallrat ose kur porositet një shërbim.

Përpunimi i kontratës midis IslamShop dhe klientit i nënshtrohet ekskluzivisht termave dhe kushteve. Termat dhe kushtet konfliktuale ose devijuese nuk zbatohen. Këto kushte dhe kushte zbatohen gjithashtu ekskluzivisht dhe në mënyrë integrale nëse IslamShop ekzekuton pa kushte një urdhër në dijeni të kushteve dhe kushteve kontradiktore ose devijimeve nga këto terma dhe kushte të rezervuara nga klienti.

Ndryshimet në termat dhe kushtet nga IslamShop janë të rezervuara në çdo kohë.

Nëse këto terma dhe kushte i referohen ditëve të punës, këto janë të gjitha ditët përveç të Shtunës, të Dielës dhe festave publike në selinë e IslamShop.

2. Çmimet

Të gjitha informacionet mbi mallrat, shërbimet dhe çmimet në dyqanin online të IslamShop janë subjekt i ndryshimit dhe jo detyrues. Të gjitha çmimet jepen në franga zvicerane (CHF) dhe përfshijnë tatimin ligjor mbi vlerën e shtuar, të kaluar mbi tarifat publike, pagesat e të drejtave të autorit, kontributet e avancimit të disponimit dhe shtesa të tjera që nuk mund të zgjidhen lirshëm.

3. Shpenzimet e transportit

IslamShop shpërndan në të gjithë botën përmes dyqanit online.

Përveç nëse shënohet ndryshe në çmim ose përshkrimin e produktit, kostot e transportit për parcelën janë 10.00 CHF. Nga një vlerë blerëse prej 100.00 CHF për klientët në Zvicër, nuk ka kosto transporti (përveç artikujve me shërbime të veçanta siç është shërbimi i përcjelljes dhe tarifa e transportit).

Jashtë vendit, kostot e transportit të produkteve janë 45.00 CHF për dërgesë, pavarësisht nga numri i artikujve të porositur. Dërgesat bëhen kur klienti nga jashtë paguan për porosinë.

4. Përfundimi i një kontrate

Duke porositur përmes dyqanit online IslamShop, klienti bën një ofertë detyruese për të blerë artikujt e vendosur në karrocën e blerjes. Pas marrjes së porosisë, klienti merr një konfirmim të gjeneruar automatikisht të marrjes së porosisë.

IslamShop rezervon të drejtën të refuzojë lidhjen e një kontrate pa dhënë arsye. Porositë dhe marrëveshjet e bëra me telefon janë të vlefshme vetëm nëse konfirmohen nga IslamShop.

5. Mënyrat e pagesës

Metodat e mëposhtme të pagesës janë në dispozicion të klientit:

• Blerje me faturë

• PayPal

• Kartë krediti / Kartë postfinance (Mastercard / VISA / AMERICAN EXPRESS / Postfinance eFinance)

• Twint

IslamShop rezervon të drejtën për të marrë kontrolle krediti për klientët dhe për këtë qëllim mund të përcjellë të dhënat e klientit tek palët e treta.

IslamShop ka të drejtë të kufizojë mjetet e pagesës të përmendura për çdo porosi ose të detyrojë klientin të paguajë duke përdorur mjete të tjera pagese.

IslamShop nuk merr asnjë tarifë për transaksionet e parave, me përjashtim të pagesave të bëra në sportelin e postës.

PayPal

PayPal është një shërbim ruajtjeje i njohur ndërkombëtarisht që u mundëson shitësve dhe blerësve të përpunojnë pagesat mes tyre. PayPal përpunon pagesën me klientin dhe e përcjell pagesën në IslamShop në përputhje me rrethanat. Informacione të mëtejshme mbi këtë shërbim mund të gjenden në faqen e internetit www.paypal.com.

Kartë krediti / Kartë Postfinance

IslamShop pranon shumicën e kartave të kreditit në të gjithë botën.

Kur paguani me kartë krediti ose kartë Postfinance, shuma e porosisë do të debitohet në ditën e marrjes së porosisë. Në rastin e pagesave me kartë krediti, klienti përcillet automatikisht tek ofruesi i shërbimit të pagesave pas përfundimit të porosisë në dyqanin online të IslamShop. Klienti regjistron të dhënat e kartës së tij të kreditit në një lidhje të sigurt direkt në faqen e internetit të ofruesit të shërbimit të pagesave.

Twint

Twint është një kompani zvicerane që u mundëson klientëve të saj të përpunojnë pagesat thjesht, në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë. Me këtë funksion pagese, klientët mund të paguajnë drejtpërdrejt në aplikacion duke përdorur smartphone -in e tyre. Shuma do të ngarkohet drejtpërdrejt në llogari ose kartën e kreditit të lidhur. Nuk ka kosto shtesë.

Kur blini përmes Twint, klienti gjithashtu pranon kushtet dhe kushtet e Twint.

6. Dorëzimi dhe vendi i performancës

Artikujt që dërgohen me postë zakonisht dorëzohen brenda 4 deri në 8 ditë pune brenda Zvicrës, ndërsa 10 deri në 12 ditë pune në Europë. Pakot do të dorëzohen vetëm me postë të regjistruar.

Kthimi i artikujve

Afati për kthimin përmbushet nëse klienti e regjistron atë në internet brenda periudhës së specifikuar nën Kthim dhe Garanci. Mallrat duhet të kthehen në IslamShop brenda 7 ditëve kalendarike nga anulimi me shpenzimet e klientit. Data e postës postare ose dorëzimi te transportuesi është vendimtare për kthimin.

Mallrat duhet të kthehen në gjendjen e tyre origjinale, të papërdorura dhe të padëmtuara dhe në paketimin origjinal, gjithashtu të padëmtuara, me shpenzimet e klientit në adresën e mëposhtme: IslamShop, Seebacherstrasse 67, 8052 Cyrih.

Pas marrjes së mallrave të kthyer, IslamShop do të rimbursojë klientin për vlerën e mallrave. Për këtë shlyerje, ne do të përdorim të njëjtat mjete pagese që keni përdorur për transaksionin origjinal, përveç nëse diçka tjetër është rënë dakord shprehimisht me ju. Ne mund të refuzojmë shlyerjen derisa të kemi marrë mallrat mbrapsht ose derisa të keni siguruar prova që i keni dërguar mallrat mbrapa, cilado që të jetë më herët.

Kostot e transportit / shpenzimet e dorëzimit të bëra tashmë nuk do të rimbursohen.

7. Detyrimi i klientit për të testuar

Mallrat e dorëzuara si dhe mallrat e marra në degë duhet të kontrollohen menjëherë për korrektësinë, plotësinë dhe paprekshmërinë.

Nëse ka një defekt në mallrat e dorëzuara, klienti është i detyruar të regjistrojë defektin në internet ose ta raportojë atë me postë elektronike jo më vonë se 7 ditë pasi të ketë marrë dijeni për defektin ose do të kishte qenë në gjendje ta bënte këtë pas kujdesit ekzaminim. Duhet të regjistrohet një përshkrim përgjithësisht i kuptueshëm i defektit.

Përveç nëse shënohet ndryshe në përshkrimin e produktit, ose prodhuesi nuk përdor pikën e tij të shërbimit, artikulli duhet të kthehet në adresën e mëposhtme: IslamShop, Seebacherstrasse 67, 8052 Cyrih.

Shpenzimet e kthimit

Kostot e kthimit / shpenzimet e transportit përballohen nga klienti; Kjo nuk përfshin kostot e kthimit dhe transportit në rast të dërgesave të pasakta.

8. Mbrojtja e të dhënave dhe siguria e të dhënave

IslamShop në përgjithësi i trajton të dhënat e përdoruesve në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me parimet e Aktit Zviceran për Mbrojtjen e të Dhënave (DSG).

IslamShop përdor të dhënat e përdoruesit brenda IslamShop, por i kalon të dhënat e përdoruesit tek palët e treta nëse kjo është absolutisht e nevojshme për të përmbushur detyrimet e tij në lidhje me këtë faqe në internet ose nëse është e detyruar ta bëjë këtë me ligj.

9. Kufizimi i Përgjegjësisë

Nëse nuk jepet shprehimisht ndryshe në këto terma dhe kushte, përgjegjësia e IslamShop për të gjitha dëmet direkte dhe indirekte, si dhe fitimin e humbur, kursimet e humbura ose pretendimet nga palët e treta përjashtohen. Ky përjashtim i përgjegjësisë nuk zbatohet në rast të dëmtimit të qëllimshëm ose të neglizhencës së shkaktuar, me kusht që të zbatohen dispozitat e detyrueshme të përgjegjësisë ndaj produktit ose përgjegjësia të jetë subjekt i dispozitave të detyrueshme ligjore. Përjashtimi i përgjegjësisë gjithashtu nuk zbatohet për dëmin që rezulton nga dëmtimi i jetës, gjymtyrëve ose shëndetit (dëmtimi personal).

10. Ligji i zbatueshëm dhe vendi i juridiksionit

Qasja në dyqanin online të IslamShop, porositë për mallra përmes dyqanit online të IslamShop, këto terma dhe kushte dhe çdo mosmarrëveshje ligjore që lindin në këtë kontekst, si dhe të gjitha marrëdhëniet juridike me IslamShop i nënshtrohen ligjit zviceran. Konventa e Shitjes e Vjenës (CISG) përjashtohet në mënyrë eksplicite. Vendi i juridiksionit është Cyrih, Kantoni Cyrih, Zvicër; i nënshtrohen vendeve të tjera të detyrueshme të juridiksionit.

Cyrih, Maj 2021